Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Системата на чакрите

Системата на чакрите

Съществува начин, посредством който точно и безпогрешно може да се установи степента на еволюиралост на всеки конкретен човек. Този начин е достъпен единствено за онези напреднали индивиди, които по пътя на духовното усъвършенстване и на овладяването на специфични техники, са успели да развият у себе си духовно виждане. Последното им дава възможност да наблюдават директно етерното тяло на човека и неговото състояние. Подобна възможност се разкрива и пред онези, които са развили само етерно виждане, което обаче е една сравнително нисша психическа способност.

Етерното тяло е съставено изцяло от силови линии и от точки, в които тези линии взаимно се пресичат и по този начин образуват енергийни центрове (чакри). Когато много силови линии се пресичат взаимно, се образува по-голям енергиен център, а когато големи енергийни потоци се срещат и се пресичат, какъвто е случаят в главата и по гръбнака, имаме основен център. В етерното тяло съществуват седем основни центъра, двадесет и един второстепенни центъра и четиридесет и девет по-малки такива. Всички по-малки центрове се обуславят от седемте главни центъра, поради което именно те ще бъдат обект на нашето внимание. Тези центрове се намират в етерното, а не във физическото тяло, макар че те проникват в последното и оказват въздействие върху него.

Всеки от седемте центъра е свързан към определен тип енергия, прииждаща към него от едно от седемте полета (или области на съзнание) на реалността чрез посредничеството на по-висшите енергийни обвивки на човека. Понастоящем редица основни центрове не са пробудени у човека. Когато обаче те се пробудят и започнат да функционират нормално, човек ще бъде в състояние да осъществи съприкосновение не само (както е понастоящем) с физическия свят, но и да регистрира по-фините светове, или полета на реалността. Етерното тяло е притежаващ огромни възможности приемател на впечатления от всички полета на реалността, които се пренасят към човешкото съзнание посредством събудените чакри. С напредването на еволюционния процес, благодарение на етерното си тяло, човек ще може да осъзнае всички светове, всички явления и всички състояния на съзнание и по този начин да постигне онова всезнание, което е рождено право на всички синове на Бога.

Съществува тясна връзка между седемте главни енергийни центъра и седемте основни жлези във физическото тяло. Ендокринната система се явява осезаемото проявление на дейността на етерното тяло и на неговите седем центъра. Седемте силови центъра се намират в същата област, в която са разположени седемте основни жлези, и всеки силов център осигурява силата и жизнеността на съответната жлеза, която всъщност е негова външна проява. По-долу са изброени основните центрове и съответстващите им жлези.

Център - Жлеза

Главов център - Епифиза

Център Аджна - Хипофиза

Гърлен център - Щитовидна жлеза

Сърдечен център - Тимус

Слънчев сплит - Панкреас

Сакрален център - Полови жлези

Център Кундалини - Надбъбречна жлеза 

Двете системи – на етерните центрове и на жлезите, образуват едно тясно свързано ръководство, в което жлезите и техните функции се определят от състоянието на етерните центрове. Функционирането на етерните центрове, от своя страна, е под въздействието на въплътената душа и се обуславя от еволюционния етап, на който тя се намира. Посредством системата от чакри и жлези по време на въплъщение, животът и енергиите на душата протичат към физическия човек такъв, какъвто ние го познаваме. Етерните центрове са проводници на определени, съзнателно насочени от душата форми на енергия, предназначени да накарат физическия човек да изпълни намеренията на душата. Когато въплътената душа е на висок еволюционен етап и, съответно, е налице известен контрол над емоционалното и менталното тяло, това се извършва безпрепятствено и в правилна посока. При обикновения и при неразвития човек, обаче, съществуват пречки и потокът е неправилно насочен.

Така етерните центрове са главното средство на физическото поле, чрез което душата работи и изразява своята жизненост и качества според достигнатата от нея точка в еволюционния процес. Системата на жлезите, от своя страна, е непосредствено следствие на системата от етерни центрове, чрез които действа душата. Следователно жлезите напълно изразяват достигнатата точка в еволюцията на човека и в зависимост от нея са отговорни за неговите недостатъци и ограничения или за предимствата и проявяваното съвършенство. Основният ефект от дейността на жлезите и на техните секреции е психологически. Емоционално и ментално човек на физическо ниво е онова, което го прави системата на жлезите. Те го обуславят и физически, защото това често се определя от психологическото състояние на ума и емоциите.

Да повторим: поведението на човека на физическо ниво е обусловено, контролирано и определяно от естеството на неговите жлези, а те се обуславят, контролират и определят от естеството, качеството и жизнеността на чакрите, които от своя страна се обуславят, контролират и определят от душата, като ефикасността нараства с еволюционния напредък. Преди да бъдат контролирани от душата, центровете се обуславят, характеризират и определят от астралното тяло, а след това от ума. Чрез посредничеството на етерното тяло умът влияе върху мозъка. Чрез същия този посредник астралното тяло (природата на желанията) влияе върху мозъка и нервната система. И отново чрез този посредник силата, необходима, за да се извърши някакво действие, се влива във физическото тяло през нервната система и жлезите. Когато етерното тяло бъде развито в достатъчна степен, душата започва да го използва, за да доминира и контролира външната формална природа. Целта на еволюционния процес е именно да се достигне до контрол, обуславяне и определяне на центровете и , съответно, на жлезите от Душата.

Протичането на енергия от по-висшите енергийни обвивки на човека към етерното тяло и неговите центрове се осъществява както следва:

1. Центърът в главата е разположен на върха на главата. Този център свързва личността (заточеното във формата съзнание) с Духовната Душа. Той е инертен, неподвижен дотогава, докато човек не поеме възходящия път на духовно развитие. Когато Духовната Душа въздейства върху мозъка посредством главовия център и етерната мрежа, това въздействие се преживява като вдъхновение.

2. Центърът Аджна е разположен между веждите.  Той е сравнително инертен дотогава, докато троичната личност не стане повече или по-малко интегрирана и може съзнателно да бъде фокусирана в менталния план. Тогава постепенно Аджна започва да служи като център за контрол над по-нисшата формална природа.

3.  Гърленият център е разположен някъде към средата на врата, като входът му към физическото е в гръбначния стълб. Този център е много активен при интелектуалците. Това е центърът на контакт с нисшия, конкретен ум.

4.  Сърдечният център се намира между плешките, като входът му към физическото е в гръбначния стълб. Този център подхранва физическото тяло с витална жизнена енергия чрез физическото сърце и кръвоносната система. Сърдечният център в гръбнака съответства на физическото слънце, което осигурява условията за растеж. Той също така свързва индивида с неговото висше астрално тяло и го поставя в първо съприкосновение с енергията на Любовта, идваща от Духовната Душа. Енергиите, вливащи се през този център, подтикват индивида да се стреми към своя духовен идеал. Счита се, също така, че именно в този и свързаните с него центрове е фокусирано съзнанието на въплътения аспект на Душата. Тук се осъществява контакт с душевното, менталното и астралното съзнание на човечеството като цяло, които представляват агрегати съответно на душите, менталните и астралните тела на всички отделни хора. Този контакт се възприема от мозъка, посредством сърдечния център и етерната мрежа, като интуиция.

5. Слънчевият сплит е точно над кръста, като входът му към физическото е върху гръбначния стълб. Този център е доминиращ днес, що се касае до човечеството като цяло. Той е много активен при всички хора от емоционален тип, явявайки се център на контакт с по-нисшите слоеве на астрално-емоционалното тяло. В крайна сметка той трябва да бъде доминиран и изместен от сърдечния център.

6. Сакралният център е на около 7 сантиметра под кръста, като входът му към физическото е върху гръбначния стълб. Този център прокарва творческите енергии на душата до репродуктивните органи, но във хода на еволюционния процес трябва в крайна сметка да бъде изместен от центъра в гърлото, който е истинският творчески център.

7. Кундалини центърът е разположен точно над опашната кост, като входът му към физическото е в основата на гръбначния стълб. Този център трябва да бъде събуден последен. На определен етап от духовното развитие неговите енергии се издигат до центъра Аджна. Малко може да се каже за този център, тъй като мистерията му бива разкрита на търсещия едва след като е било постигнато известно еволюционно развитие.

Неразвитият човек се захранва с енергия и се стимулира към външна дейност посредством трите центъра под диафрагмата. Обикновеният човек започва да действа главно чрез центъра в слънчевия сплит и да го използва като предавателен център, посредством който енергиите на центровете под диафрагмата започват да се пренасят към тези над нея. По-напредналият духовно човек започва да се управлява и контролира от центровете, намиращи се в гърлото и сърцето. При по-нататъшното развитие, силите, издигнати до сърцето и гърлото започват да се предават към центъра Аджна. Това отразява онзи етап, при който, фокусирайки се в ума, човек е започнал да се опитва оттам да осъществява контрол над физическата и емоционалната си природа, придвижвайки се така към интегриране на своята тройнствена личностна природа и превръщането ù в синхронизирана работеща единица, откликваща на Духовната Душа. Така личността постепенно започва постоянно да пребивава в Аджна, откъдето може да установява известен контакт с Духовната Душа и същевременно да поддържа контакт и да осъществява контрол над по-нисшата формална природа. Следващата стъпка е фокусирането на съзнанието в един специален център, намиращ се в центъра на главата. Чрез извършваната оттам медитация, към целта да се интегрира личността се прибавя и целта да се установи съзнателен контакт с и отзивчивост към Духовната Душа. Едва тогава става възможно Духовната Душа да предаде към личността енергията на своята Духовна Воля, при което човек постепенно става съзнателен за мисията на своята Душа, или за онзи аспект и конкретна част от Божествения План, за осъществяването на която неговата Душа е била въведена в съществуване. Пред човека се отваря възможността съзнателно и интелигентно да започне да сътрудничи на Божественото Намерение.

Съществуват множество техники, посредством които човек може да събуди и активизира своите енергийни центрове, но е необходимо да се знае, че това е изключително опасно. Всяко преждевременно пробуждане на центровете или тяхното прекомерно активизиране може да се окаже опасно и да доведе до тежки последици за невежия изследовател и за човека, движен от нездраво любопитство. Такъв човек може и да успее в съживяването на енергиите и в засилването на дейността на центровете, но ще заплати цената на своето невежество чрез изгарянето на телесна и мозъчна тъкан, чрез проява на лудост, чрез отваряне на вратата за нежелателни и унищожителни потоци и сили, или дори чрез физическа смърт. Еволюцията на центровете е бавен и постепенен процес и не е препоръчително целенасочено да се опитваме да го ускоряваме, ако искаме този процес да протече безопасно.

Ако човек искрено се стреми към духовен напредък, ако мотивите му са чисти и той съсредоточава силите си върху безкористния живот, върху дисциплина, която да пречисти, възпита и рафинира трояката му нисша природа, върху себеотрицателно служене на хората, той ще установи, че развитието и функционирането на центровете е следвало успоредно и работата е протекла в желаното направление. Ще установи, че центровете автоматически и безопасно са били ориентирани към необходимата и подходяща активност. Този е сериозният метод за развиване на центровете, който, макар и по-бавен, е и по-безопасен. Той довежда един по един центровете до момент на отзивчивост към влиянието на Духовната Душа, а след това осигурява координиран и цикличен ритъм на въздействие на центровете върху нисшата природа.

назад   напредАко материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
web analytics
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg