Истинското здраве означава физическо, емоционално, умствено, духовно и социално благополучие
Виртуална обител за лечение и трансформация
Сподели

Структура на формалния аспект на човека

Структура на формалния аспект на човека
Физическото тяло – неговият строеж и функции, са добре известни на науката. Това тяло е изградено от енергии в твърдо, течно и газообразно състояние и неговите сетива са ограничени до възприемана на материя в твърдо, течно и газообразно състояние. Физическото тяло е зависимо от етерното тяло за своя живот, жизненост, организация и за осъществяването на множеството процеси, които наблюдаваме в него.
Структура на формалния аспект на човека

Етерното тяло е енергийна форма – фина и неосезаема за нас, но все пак веществена (изградена от енергията на четирите висши под-плана на физическия план на реалността), която ръководи, контролира и обуславя външното физическо тяло. То представлява паяжина, или мрежа от фини преплетени канали (наречени "нади"), която е оформена от материя от четирите етера и изградена в специфична форма. Етерното тяло е матрицата на физическото тяло – първообразът, спрямо който се изгражда физическото тяло. Неговата форма напълно наподобява формата на плътния физически носител. То има два аурични слоя. Първият се простира на около 30 сантиметра от физическото тяло, а вторият се простира на около метър и повече от физическото тяло. Всеки от тези аурични слоеве се състои от светещи нишки (подобни на косми или влакънца), които светят навън и непрестанно се движат с вълнообразно движение.

Етерното тяло е следващият аспект на веществото в света, което ще бъде изучавано от учени и изследователи. Благодарение на Кирлиановата фотография, това тяло вече може да бъде регистрирано и наличието му при всички известни на човека форми – минерални, растителни, животински и човешки, се признава от учените и от множество практикуващи лекари за факт. Етерното тяло на всеки отделен човек, както и на всички познати на човека форми, представлява неразделна част от етерното поле на реалността. Благодарение на етерното поле всички форми на съществуване са свързани помежду си и взаимно си влияят. От етерното поле индивидуалното етерно тяло черпи жизнена сила, или т.нар. прана – енергията, благодарение на която тялото се поддържа живо, витално, и която прави възможна активността и растежа. Праната достига да физическото тяло благодарение на това, че етерното тяло е свързано с нервната система и жлезите с вътрешна секреция (нервната система представлява обективно проявление на силовите линии на етерното тяло, а жлезите с вътрешна секреция представляват обективно проявление на центровете на сила, наречени "чакри", които се образуват от преплитането на тези силови линии). Силовите линии на етерното поле като цяло, както и на индивидуалното етерно тяло, са "пътищата", по които се придвижват енергиите от всички полета на реалността, за да достигнат от коя да е точка до коя да е друга точка на обективната действителност.

Структура на формалния аспект на човека
Емоционалното тяло на човека е изградено от енергията на астралния план на реалността. То е онази енергийна обвивка на човека, благодарение на която той има възможност да изпитва емоции, да има желания,  да създава образи на въображението. Благодарение на това тяло човек е способен да изпита цялата гама от емоции – от страха, омразата и мъката, до любовта, щастието и екстаза. То също така ни дава възможност да изпитваме пълната гама от желания – от напълно егоистичното и деструктивно желание, през обикновеното личностно желание, до висшите духовни стремежи и безкористното желание да се служи на хората. Благодарение на наличието на това тяло ние също така имаме възможността за такива преживявания като сънищата, фантазиите, халюцинациите, въображението и виденията.

Формата, или аурата на емоционалното тяло, представлява овален балон, заострен в горния и долния край. То се простира на около метър и половина до три метра от физическото тяло. То постоянно променя цвета си от тъмно до ярко в зависимост от настроението ни. Емоционалното тяло е като един голям отражател – то се "оцветява" и привежда в движение не само от собственото ни емоционално състояние, но и от всяко въздействие на околната среда. То приема цвят и динамика от обкръжаващата го среда, получава отпечатък от всяко мимолетно желание на околните, свързва се с всяко хрумване и каприз наоколо.

Посредством това енергийно тяло човек, съзнателно или несъзнателно, влиза в контакт с астралния план на реалността. Този план е наречен поле на илюзията, или "мая". Когато човек изпитва емоции и желания или създава образи на въображението, представи, гледни точки, той на практика "излъчва" всичко това в околната среда под формата на енергийни образувания (енергийни форми), които не престават да съществуват само защото в следващия миг вече изпитваме, желаем или си представяме нещо друго. Тези енергийни форми, изградени от материята на астралното вещество, продължават да съществуват независимо от нас. Хората непрекъснато генерират такива енергийни форми. Тези, заедно с всички подобни енергийни форми, генерирани от всички хора в протежение на цялата човешка история, оформят онова, което наричаме астрално поле. Така последното съдържа всички чувства и желания, всички лични гледни точки, всички въображаеми образи – от представите за възможно най-ужасния ад до представите за най-великолепния рай. Има хора, които посредством специални практики, са успели да развият способност да възприемат енергийните форми на астралното поле. Тази способност понякога се проявява и вследствие на използване на психотропни вещества, наркотици, или при силен емоционален стрес. Онова, което тези хора регистрират при контакта си с астралното поле, не е реално. То е илюзия – това са нашите представи, нашите ограничени, личностни възгледи и гледни точки за реалността.

Структура на формалния аспект на човека
Когато говорим за менталното тяло на човека, в рамките на Личността, имаме предвид тази енергийна обвивка на Душата, която е изградена от енергията на нисшите слоеве на менталния план на реалността. Това е тялото, благодарение на което човек може да осъществява когнитивни процеси. На него ние дължим способността си да осъществяваме логически  разсъждения и заключения, да разграничаваме, да съдим, да преценяваме. То е основа за разумната дейност на човека, отличаваща го от животните.

Менталното тяло в рамките на Личността се нарича още нисш ум, разсъдък, или интелект, за да се разграничи от висшия ум, или способността за абстрактно мислене, който се явява собствена характеристика на Душата – нейният най-нисш аспект на собственото ú поле на съществуване. Интелектът ни дава възможност да познаваме – благодарение на него ние постигаме и акумулираме знание. Но това знание е ограничено, доколкото не надхвърля сферата на обективното и конкретното – то е знание за формите в трите нисши плана на реалността: физически, емоционален и ментален. То има за своя изходна точка и основа свидетелствата на физическите сетива.

Както и при астралното тяло, посредством използването на менталното тяло човек генерира енергийни форми, изградени от енергията на менталния план на реалността. Това са нашите мисли, вярвания, понятия. Веднъж създадени от нас, те продължават да съществуват в менталното поле и да оказват влияние на всички, които по някакъв начин, съзнателно или несъзнателно, влязат в досег с тях. – Както вече споменахме, етерното поле е онова, благодарение на което всички форми на енергия се пренасят от една до друга точка на обективната действителност. Така всяка емоция, желание, представа или мисъл, които човек "излъчва", достига до другите хора и им оказва влияние – било то позитивно или негативно, независимо от това дали те го осъзнават или не.

Структура на формалния аспект на човека
На настоящия етап от човешката еволюция болшинството хора възприемат формалния аспект  на човешкото същество (т.е. съвкупността от физическото, етерното, емоционалното и менталното тяло) като самия човек. Тази съвкупност обаче е само форма, носител, посредством която същинският Човек – Душата, или Съзнанието, се проявява на нисшите планове на реалността.

Непосредствената цел на човешката еволюция е усъвършенстването на формалната природа на човека, т.е. на личността, с цел съвършеното проявление на Душата посредством личността. По-нататък Душата, на собственото си поле на съществуване, трябва да премине през аналогичен процес на еволюция, за да стане възможно съвършеното проявление на Духа чрез нея. Под каква форма протича усъвършенстването на Душата на собственото ú поле на съществуване и какъв е крайният резултат от тази еволюция, за нас е не само невъзможно да си представим, но и всякакви спекулации на тази тема нямат никаква практическа стойност, тъй като този еволюционен етап на човека е все още твърде отдалечен във времето от нас. Онова, обаче, което би могло да има практическо значение за мнозина, е етапът на все по-пълното овладяване от страна на Душата на нейните нисши проводници и нейното все по-съвършено проявяване чрез тях. Нека разгледаме как точно се осъществява това.

назад   напредАко материалът ви харесва и го намирате за полезен, помогнете му да достигне до повече хора чрез бутончетата по-долу. Благодаря ви!
Сподели
website statistics
В момента разглеждате олекотената мобилна версия на уебсайта. Към пълната версия.
Уебсайт в Alle.bg